Общи условия

Достъпът и ползването на този сайт са предмет на посочените по-долу условия. Тези общи условия представляват договор между Вас и HR cafe Bulgaria, с който получавате правото да използвате услугите на сайта при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. Моля, не използвайте този сайт, ако не сте съгласни с тях.

Този сайт е създаден от HR cafe Bulgaria и е администриран от същите. Запазваме си правото да прекратяваме или да правим частични или пълни промени в този сайт, както и в Общите условия за ползване. Можем да правим такива промени по наша преценка и без предварително известие. По тази причина следващия път, когато посетите нашия сайт, може да бъдете помолени отново да прочетете условията и да се запознаете с промените, които са били направени.

Условия за ползване
Използването на информация, публикувана на този сайт е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права, като на всяко копие изрично трябва да бъде упоменат източника на информация. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели, като не се допуска промяната им по никакъв начин.

Търговски марки и авторски права
Всички търговски марки, публикувани в този сайт, са собственост на HR cafe Bulgaria, освен ако изрично не са упоменати като авторски права на трета страна. Всяко нерегламентирано използване на тези търговски марки или други публикувани материали е изрично забранено и представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България.

Ограничена отговорност
Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на HR cafe Bulgaria и се допълва и обновява постоянно. HR cafe Bulgaria не претендира за представителност и не гарантира изчерпателността и коректността на информацията, публикувана на този сайт. Публикуваната в този сайт информация, независимо от това, че е била актуана в деня в който е публикувана, може да не е актуална към настоящия момент, за това препоръчваме на потребителите да я проверяват преди да я използват под каквато и да било форма. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. HR cafe Bulgaria, както и трети страни свързани с публикуването на материали в сайта, поддръжката и разпространението му не носят никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви до този сайт или използването на информация, публикувана в него. HR Cafe не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

HR cafe Bulgaria не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран уебсайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга.

Препратки към сайтове на трети страни
Този сайт съдържа препратки към сайтове на трети страни. Предоставянето на такива препратки не означава, че HR cafe Bulgria одобрява публикуваното в тях съдържание. Байер не поема отговорност за съдържанието на информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), публикувана на тези сайтове, в т.ч. и за евентуални вреди, произтичащи от използването на тази информация по какъвто и да е начин. HR cafe Bulgari не поема отговорност за това препратките към сайтове на трети страни да осигуряват само качествена информация. Препратките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство на потребителите, които посещават и използват тези сайтове на своя собствено отговорност. Изборът на HR cafe Bulgaria за препратки към сайтове на трети страни в никакъв случай не трябва да ограничава потребителите да ползват само тези препратки.

Информация, предоставена от потребителите
Потребителите на този сайт носят отговорност по отношение на съдържанието и верността на информацията, която изпращат до HR cafe Bulgaria, както и по отношение на ненарушаването на правата на трети страни, които евентуално са част от тази информация Потребителите дават на HR cafe Bulgaria своето съгласие, че такава информация и данни могат да бъдат съхранявани и използвани за статистически анализи или други специфични бизнес цели. В частност, HR cafe Bulgria си запазва правото да използва съдържанието на такива съобщения, включително идеи, изобретения, проекти, техники и опит, които се съдържат в тях, за различни цели, свързани с разработване, производство и/или маркетинг на продукти или услуги, както и да предоставя тази информация на трети страни, без ограничения.

Чуждестранни потребители
Този сайт се поддържа и актуализира от HR cafe Bulgaria, София, България и е предназначен за локално използване. HR cafe Bulgaria не гарантира, че информацията, представена на този сайт е актуална за целия свят. При всеки случай, когато потребителите посещават този сайт или свалят информация от него, трябва да знаят, че носят отговорност за съобразяването с местното законодателство.

Приложимо право
Всякакви законови или съдебни искове неуредени въпроси и претенции във връзка с този сайт или неговата употреба са обект на тълкувание съгласно законите на Република България и правилата на международното частно право, с изключение на разпоредбите на Закона за кодекса на международното частно право, Хагската конвенция, свързана с единния закон за международната търговия със стоки от 1 юли, 1964 и Търговската конвенция на обединените нации от 11 април 1980.

Предварителни становища
Този сайт може да съдържа изказвания и становища за бъдещето, базирани на настоящите предвиждания и прогнози, направени от екипа на HR cafe Bulgaria. Различни рискове от познато и непознато естество, промени и други фактори, могат да доведат до различия в действителните бъдещи резултати.