Управленски РЕШЕНИЯ

Уважаеми мениджъри и собственици на бизнес,
От какъв тип са проблемите, които решавате всекидневно?

 • Недостиг на ресурси ( човешки, времеви, финансови)?
 • Липсваща мотивация и ангажираност на служителите?
 • Текучество на служители или неподходящи кандидатури за обявените свободни работни места?
 • Организационни проблеми, свързани със срокове и други ограничаващи изпълнението обстоятелства?
 • Липсваща или неясна комуникация?
 • Недостиг на доверие в екипа или наличие на конфликти?
 • Делегиране на права и отговорности?

Малко на брой са компаниите, които биха посочили само един от изброените типове проблеми. В повечето случай, отговорите на горния въпрос надвишават 3 от изброените  7 възможности, а при внимателен анализ на темата, най – вероятно към посочените от нас  7 типа проблеми, бихте добавили поне още толкова. В резон на това е важно да поставим следващото питане:

 • Как приоритизирате проблемите?
 • На кой от тях – решението e  от първостепенна важност за вас?

 
 
 
Какво е УПРАВЛЕНСКО РЕШЕНИЕ?

Всяко управленско решение е отговор на възникнал, констатиран и анализиран проблем. Доколко едно управленско решение <решава>, т.е. отстранява проблема зависи от  подхода към ситуацията. От първостепенна важност е точната и своевременна идентификация на проблема. В поредността от действия, на второ място се явява нуждата от анализ. В логична връзка с установеното е нужно да се  набележат  мерки  и срокове  за преодоляване на проблема.
Анализ на погрешните решения или решенията недовели до отстраняване на проблема посочва, че в значима част от случаите усилията за решаване на проблема са били  насочени в погрешна посока. Ресурсите – се изразходват без усилията да доведат до решение. Загубите невинаги са пропуснати ползи, често може да са материални пасиви.
 
Какви са фазите за решение на проблеми в бизнес план?

Чест синдром на бизнес моделите в българския им вариант е липсата на отношение към проблема, т.е. пасивност, правене на нищо, изчакване – нещата да се наредят от само себе си. Анализът на темата – какво е това проблем и как се вземат решения – се счита за приоритет на теоретиците  и онези, които имат излишък от време. Обратно на този модел на мислене, методиката на правилното мислене поставя акцент и концентрира вниманието върху наличието на проблем. Обективна констатация, анализ, синтез на случая и набелязване на решение са стъпки към ясно мислене, абстрахирано от емоции.
 
Какво означава да се намери решение на един проблем?

Достатъчно ли е еднократно решение? Изисква ли се  систематичен подход и наличен ли е потенциал за повторното активиране на проблема? Важно е да се осмисли, че:

 • <един проблем> може да се явява първопричина и основание за следващ/и такъв/такива;
 • Няма следствие без причина;
 • Всяко действие има свое последствие;
 • Наличието на проблем има своята симптоматичност;
 • Правилното и своевременно констатиране на симптомите е важен фактор за отстраняване на проблема;
 • Всеки проблем е парче от пъзела на цялостната картина в бизнес контекст;
 • Работещият подход за решаването на проблеми е рационален,  безпристрастен и  изисква обективност;
 • Има различни категории проблеми. Едни изискват спешна и интензивна намеса; други – могат да бъдат оставени на втори план.
КЛЮЧът не е в това да приоритизирате планираното, а да планирате приоритетите!
                                                                                                                    Стивън Кови

  
В обобщение ми се иска да кажа, че всяко УПРАВЛЕНСКО решение е добавък в последователността изграждаща успеха (или неуспеха) на един бизнес. Промяната в начина на действие се случва едва след като се промени начина на мислене.

Когато се сблъскаме с проблем и е важно да вземем решение е нужно да формулираме въпроса правилно и бързо. Независимо дали осъзнаваме това или не, ние мислим пристрастно и това  се отразява на начина, по който идентифицираме най-ефективните решения. Умение за систематичен подход  в процеса на вземане на решение, който може да издържи теста на времевия диапазон, с който разполагаме и да елиминира пристрастията в мисленето ни, дават принципите поставени от Kepner Tregoe в “Problem Solving & Decision Making”.  В резултат на това се продуцира  ясно мислене и достигане до правилни решения независимо от ситуацията.

Още Рокфелер обобщава: "Успехът в бизнеса изисква обучение, дисциплина и много работа. И ако не се плашиш от тези неща, възможностите днес са точно толкова добри, колкото винаги са били".

с увереност, че успеха в бизнеса е възможен:
Кремена Дачова