Изискване на средата е да си в крак с времето

Интересни теми преди HR-конференцията на Аутомотив клъстер България
 
„Аутомотив Клъстер България” (АКБ) е организация с нестопанска цел, представляваща интересите на автомобилни производители, доставчици и организации, предоставящи услуги за автомобилната индустрия. Една от задачите на клъстера е да приведе в действие иницативите, които са предложени от членовете на организацията. HR Мениджърът на АКБ е важна част от този процес и следва да е достатъчно инициативен, за да може планираните дейности да се осъществят и членовете (клиентите) да бъдат удовлетворени от свършената работа. Търсеният ефект, в посока HR, е именно – конкретни резултати в подобряване на качеството на човешкия капитал в автомобилната и технологична индустрия. 

Ирина Зозикова е активна в ролята на HR Мениджър на „Аутомотив Клъстер България”. Задачата й е фокусирана към консултиране на групата от експерти HR  – членове на клъстера. Ролята й на съветник в HR-групата е важна, защото се обсъждат наболели теми, които трябва да намерят конкретно решение посредством опита, инициативата и действията на HR Мениджъра на АКБ.  Ирина Зозикова придобива ценен опит в различни компании и индустрии: доставчици на HR-услуги, центрове за изнесени услуги и респективно: подбор, трейнинги, корпоративен HR. Като HR-генералист, Ирина познава и използва голям брой основни функции и дейности в управлението на човешките ресурси, което определено й помага в настоящата работа. 

Идеята за подобна позиция в клъстера идва от самите членове, като предстоящата HR-конференция е също по тяхна инициатива. В основата е разбирането, че при управлението на човешкия капитал, в голяма степен проблемите са идентични. В този смисъл HR Мениджърът на Клъстера изпълнява функциите на консултант, който анализира, търси и предлага алтернативи при решаването на проблеми.
 
„Най-много харесвам контакта с HR-ите от компаниите, като за мен е истинско удовоствие да общувам с тези професионалисти” – споделя Ирина. Тя е фасилитатор в процеса на комуникация по обмен на опит между участващите експерти. Темите са различни, като напр.: подпомагане в работата по проекти с държавната администрация; алтернативи в намиране на качествени служители на ниско, средно и високо ниво; повишаване на образованието, степента на владеене на чужди езици, обогатяване на професионалния опит на настоящи и бъдещи служители и др. Факт е, че подготовката и познанията на кандидатите трябва да отговарят в максимална степен на обявените позиции.
 
В контекста на обсъжданите теми ключов проблем се окзва намирането на качествен персонал.
 
Ирина подпомага и диалога между бизнеса и образователните институции. „Повечето студенти са отегчени, защото не виждат как реално се случват нещата!”. Явно е, че дебелите книги изграждат солидна основа от теоретични познания, но практическият опит дава истинската представа за работата. Търсенето и предлагането, като основен пазарен принцип, е в сила и тук! Оказва се, че към момента пресечната точка е състояние на вакуум. Една от смелите задачи на клъстера е да редуцира този буфер, като напомня и мотивира, че всеки един мениджър следва да намери време за работещи предложения и действия в тази посока.
 
Компаниите трябва да бъдат по-активни и да провокират непрекъснат интерес, да търсят форми на общуване и по този начин да разказват за важните неща – какво се търси и в какво компаниите са готови да инвестират! В обновения сайт на „Аутомотив Клъстер България” се създава такава среда чрез секцията „HR група”, в чийто подсекции се откриват: предложения за работа, форум на специалисти в човешките ресурси, възможности за стажове и т.н.
 
Споделянето на опит е изключително важно, защото всеки професионалист е попадал в ситуация да потърси съвет и помощ от свои колеги. Бизнес средата днес е динамична, условията и изискванията към хората се променят бързо. В този смисъл, реакцията към промените трябва да е адекватна и споделянето на опит помага, за да не изпаднеш от играта!
 
Технологиите променят света и чрез тях самото споделяне е детска игра, но не всеки има нагласата да го прави.  Независимо от нюанса на придобития опит, горчив или сладък, е важно мениджърите да общуват активно и да са отворени да предават знанието си. Това помага на всички да бъдат по-гъвкави. Личният пример е много силен мотив да убеждаваш и единствен начин да привличаш последователи.
 
Няма как да се получат нещата, ако компаниите не се адаптират към начините, чрез които общуват младите професионалисти. Изискване на средата е да си в крак с времето! Обмяната на опит е чудесна инициатива, която помага на хората в бизнеса да сверяват своите часовници и едновременно с това е подходящо място, където разказват как са се справили с трудностите. В този смисъл не съществува и универсална HR-рецепта, която да сработва във всяка организация. „Различните практики следва да се адаптират към съответните организации!"
 
В перспектива, нещата няма да се получат, ако връзката с образованито липсва. И това не е пророчество валидно само за аутомотив и тех-индустрията.  Често зад дипломата не се открива необходимото познание, за да можеш да започнеш работа. Сериозността на темата следва да се дискутира отговорно, защото от това зависи доколко младите професионалисти ще са конкурентноспособни на пазара на труда. „Ще очакваме резултати едва тогава, когато връзката между бизнеса и образованието стане реална”, казва Ирина Зозикова.
 
Вярвам, че „Аутомотив клъстер България” е основен катализатор в подпомагането на процеса образованието да обезпечава интереса на бизнеса в дългосрочен план, и не само.  В тази промяна, вътрешните експерти в управлението на човешкия капитал имат своето запазено място, но не като зрители.
 
Димитър Иванов,
Главен редактор на HR café Bulgaria